Столична община обявява заповеди за отчуждаване на поземлени имоти (с липсващи данни за собственик), отредени за улица – публична общинска собственост, в обхвата на която ще се реализира обект: "Изграждане на южното платно на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. "Ген. Стефан Тошев", район "Витоша" – поетапно

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация в обхвата на обект: "Изграждане на южното платно на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. "Ген. Стефан Тошев", район "Витоша" – поетапно, съгласно влязъл в сила регулационен план на м. "Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, както следва:

1. Заповед № СОА21-РД40-135/29.09.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1932.2412 (незастроен), с площ за отчуждаване 827 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, бул. "Тодор Каблешков", район "Витоша". Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

2. Заповед № СОА21-РД40-136/29.09.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с идентификатор 68134.1932.2411 (незастроен), с площ за отчуждаване 1 532 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК (Заповед № 18-7204/28.08.2018 г. – последно изменение на КККР, засягащо поземления имот), находящ се в гр. София, бул. "Тодор Каблешков", район "Витоша". Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ от 132 кв. м.

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Триадица" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                                    
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

10.11.2021