Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с реализиране на обект: “Разширение на "108" ДГ – филиал, кв. 39, УПИ I за ОДЗ, м. ж.к. „Дружба 1 – I и II ч.", район „Искър"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за социална инфраструктура – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част", одобрен с Решение № 555 по Протокол № 19/28.07.2016 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: “Разширение на "108" ДГ – филиал, кв. 39, УПИ I ЗА ОДЗ, м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част", район „Искър", гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1500.782 (незастроен), с площ 678 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК (изменение за имота от 29.03.2013 г.), сума за обезщетение 25 329 лв. (двадесет и пет хиляди триста двадесет и девет лева), разпределена на собствениците, както следва:

1. Николай

Димитров

– 1/32 ид. ч.

– 791,53 лв.

2. Георги

Николов

– 1/32 ид. ч.

– 791,53 лв.

3. Маргарита

Димитрова

– 1/16 ид. ч.

– 1583,06 лв.

4. Веселина

Геринска

– 1/16 ид. ч.

– 1583,06 лв.

5. Йорданка

Геринска

– 1/16 ид. ч.

– 1583,06 лв.

6. Антоанета

Павлова

– 1/16 ид. ч.

– 1583,06 лв.

7. Татяна

Георгиева

– 1/32 ид. ч.

– 791,53 лв.

8. Весела

Георгиева

– 1/32 ид. ч.

– 791,53 лв.

9. Милка

Димитрова

– 1/48 ид. ч.

– 527,69 лв.

10. Лиляна

Димитрова

– 1/48 ид. ч.

– 527,69 лв.

11. Орлин

Димитров

– 1/48 ид. ч.

– 527,69 лв.

12. Светла

 Димитрова

– 1/48 ид. ч.

– 527,69 лв.

13. Стефан

Трайчев

– 1/96 ид. ч.

– 263,84 лв.

14. Ваня

Стойчева

– 1/96 ид. ч.

– 263,84 лв.

15. Виктория

Алексиева

– 1/144 ид. ч.

– 175,90 лв.

16. Атанас

Димитров

– 1/144 ид. ч.

– 175,90 лв.

17. Иван 

Димитров

– 1/144 ид. ч.

– 175,90 лв.

18. Светлана

Коцева

– 1/36 ид. ч.

– 703,58 лв.

19. Милена

Цървенкова

– 1/36 ид. ч.

– 703,58 лв.

20. Андония-
     Филумена 

         Цървенкова

     – 1/36 ид. ч. – 703,58 лв.

21. Димитър 

Вучков

– 1/24 ид. ч.

– 1055,37 лв.

22. Пламен

   Вучков

– 1/24 ид. ч.

– 1055,37 лв.

23. Олга

Миховска

– 1/18 ид. ч.

– 1407,17 лв.

24. Юлия

  Илчева

– 1/18 ид. ч.

– 1407,17 лв.

25. Валентин

Миховски

– 1/18 ид. ч.

– 1407,17 лв.

26. Георги

Хаджийски

– 1/6 ид. ч.

– 4 221,51лв.

 

1/2 ид. ч. oт ПИ c идентификатор 68134.1500.1684 (незастроен), с площ 970 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК (изменение за имота от 29.04.2014 г.), сума за обезщетение 18 172,45 лв. (осемнадесет хиляди сто седемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки), собственост на Виолета Митрева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Искър", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

11.08.2021