Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“


ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот във връзка с реализацията на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“, а именно:

Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-20/13.03.2020 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2822.2887 (незастроен), с площ 28 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.552 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/
 

09.04.2020