Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие", район „Връбница”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за улица - публична общинска собственост съгласно действащия ПУП на м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии" и НПЗ „Орион и съседни жилищни територии - част север", одобрен с Решение № 40 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС 3а поправка на ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие", район „Връбница” - публична общинска собственост:

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3061 (застроен), с площ 50 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.3062.4, с площ 29 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.3062.3, с площ от 14 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.3061.1, с площ 3 кв. м, подлежащи на отчуждаване, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2822.483 с площ 266 кв. м, съгласно скица-проект по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение - 1940 лв., разпределени както следва:

  1. Любен Георгиев - 1/2 ид. ч. - 970 лв.
  2. Марийка Георгиева - 1/4 ид. ч. - 385 лв.
  3. Марио Анестиев - 1/4 ид. ч. - 385 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за оставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

27.04.2021