Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. "Модерно предградие", район "Връбница" – I етап, Гл. клон II по ул. „Старата църква“

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на м. „Модерно предградие", одобрен със Заповед № РД-09-50-337/23.06.1997 г. на гл. архитект на София, Заповед № РД-09-50-414/23.07.1998 г. на гл. архитект на София – за ОФГ, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, за предстояща процедура по отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. "Модерно предградие", район "Връбница" – I етап, Гл. клон II по ул. „Старата църква“, гр. София, както следва:

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2841 (незастроен), с площ 17 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.270 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 332,86 лв. (триста тридесет и два лева и осемдесет и шест стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Десислава Николова  – 1/2 ид. ч. – 166,34 лв.
 2. Константин Стефанов – 1/2 ид. ч. – 166,34 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2837 (застроен), с площ 23 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2838.3, с площ 17 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.271 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 517,04 лв. (петстотин и седемнадесет лева и четири стотинки), разпределени на собствениците, както следва:

 1. Румен  Първанов – 1/3 ид. ч. – 172,34 лв.
 2. Снежанка  Петрова – 1/3 ид. ч. – 172,35 лв.
 3. Пенка Първанова  – 1/9 ид. ч. –   57,45 лв.
 4. Виолета  Тодорова – 1/9 ид. ч. –   57,45 лв.
 5. Калин  Първанов – 1/9 ид. ч. –   57,45 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2839 (незастроен), с площ 2 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.272 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 44,96 лв. (четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки), собственост на Райна  Иванова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2802 (незастроен), с площ 28 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.656 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 598,08 лв. (петстотин деветдесет и осем лева и осем стотинки), собственост на Надка  Русинова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2797 (застроен), с площ 9 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2796.2, с площ 12 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.658 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 192,24 лв. (сто деветдесет и два лева и двадесет и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Катя  Петкова – 3/6 ид. ч. – 96,12 лв.
 2. Цветанка  Дойчева – 1/6 ид. ч. – 32,04 лв.
 3. Моника  Миркова – 1/6 ид. ч. – 32,04 лв.
 4. Цветан  Дойчев – 1/6 ид. ч. – 32,04 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2791 (незастроен), с площ 16 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.668 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 391,20 лв. (триста деветдесет и един лева и двадесет стотинки), собственост на Стоянка  Христова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2787 (незастроен) с площ 56 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.669 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 196,16 лв. (хиляда сто деветдесет и шест лева и шестнадесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Стоил Рангелов – 1/2 ид. ч. – 598,08 лв.
 2. Здравка Александрова – 1/2 ид. ч. – 598,08 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2783 (застроен), с площ 22 кв. м, заедно с находяща се сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2782.1, с площ  за отчуждаване 13 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.688 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 3 846,37 лв. (три хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и тридесет и седем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Ивета Георгиева-Змейкова – 2/3 ид. ч. – 2 564,25 лв.
 2. Георги Георгиев – 1/3 ид. ч. – 1 282,12 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2781 (застроен), с площ 92 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2780.2, с площ 79 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.689 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 965,12 лв. (хиляда деветстотин шестдесет и пет лева и дванадесет стотинки), собственост на Иванка  Танева и Николай Танев – в режим на съпружеска имуществена общност (СИО).

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2772 (незастроен), с площ 12 кв. м  съгласно  скица – проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.694 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 303,48 лв. (триста и три лева и четиридесет и осем стотинки), с неустановен собственик.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2766 (застроен), с площ 16 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2765.2, с площ 37 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2765.5, с площ 27 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.701 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 341,76 лв. (триста четиридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), собственост на Валентина Николова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2629 (застроен), с площ 38 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2629.1, с площ 3 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.743 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 898,32 лв. (осемстотин деветдесет и осем лева и тридесет и две стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Боян  Боянов – 1/2 ид. ч. – 449,16 лв.
 2. Веселинка  Боянова – 1/2 ид. ч. – 449,16 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2627 (незастроен), с площ 22 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.744 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 469,92 лв. (четиристотин шестдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Антон  Иванов – 3 кв. м   –   64,08 лв.
 2. Елеонора  Якимова – 3 кв. м   –   64,08 лв.
 3. Неустановен собственик – 16 кв. м – 341,76 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2626 (незастроен), с площ 30 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.745 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 640,80 лв. (шестстотин и четиридесет лева и осемдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Анна-Мария Сосерова – 1/2 ид. ч  – 320,40 лв.
 2. Мая Кирова – 1/2 ид. ч. – 320,40 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3582 (застроен), с площ 179 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.3582.1, с площ 6 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.1541 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 4 879,54 лв. (четири хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), собственост на юридическо лице с нестопанска цел „Църковно настоятелство при храм „Св. Мина“.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2831 (незастроен), с площ 36 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.1595 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 738,00 лв. (седемстотин тридесет и осем лева), собственост на Славчо  Николов и Кирилка Николова – в режим на съпружеска имуществена общност (СИО).

ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2843 (застроен), с площ 26 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2844.3, с площ 44 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.1720 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 555,36 лв. (петстотин петдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Вела  Ангелова – 5/8 ид. ч. – 347,10 лв.
 2. Стефка Рангелова – 1/8 ид. ч. –   69,42 лв.
 3. Стоян Ангелов – 1/8 ид. ч. –   69,42 лв.
 4. Андрей  Ангелов – 1/8 ид. ч. –   69,42 лв.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

15.03.2021