Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие“ и вътрешноквартална ВиК мрежа, район „Връбница“ – публична общинска собственост, по ул. „357“ и ул. „367“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на м. „Модерно предградие“, одобрен със Заповеди № РД-09-50-337/23.06.1997 г. и № РД-09-50-414/23.07.1998 г. на главния архитект на гр. София, Решения № 40 по Протокол № 20/30.03.2001 г. и № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие“ и вътрешноквартална ВиК мрежа, район „Връбница“ – публична общинска собственост, по ул. „357“ и ул. „367“, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Връбница” – Столична община, както следва:

1. ПИ с идентификатор 68134.2822.2928 – незастроен, с площ 106 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 10 572 лева, собственици: Елза Борисова Димитрова и Петър Любомиров Димитров, в режим на СИО.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3739 – незастроен, с площ 35 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.438 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 3 491 лева, разпределена, както следва:

- Вероника Петрова Йосифова – 5/6 ид. ч. – 2 909 лв.;

- Бойка Костадинова Костова-Сякулова – 1/6 ид. ч. – 582 лв.

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2974 – застроен, с площ 22 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2973.2 с площ 23 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2973.3 с площ 33 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.337 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 574 лева, собственик: Райна Кирилова Димитрова.

4. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2976 – застроен, с площ 37 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2975.3, с площ 67 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.595 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 15 654 лева, разпределена на следните собственици:

За ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2976:

- Мария Петрова Колева – 1/3 ид. ч. от – 1 230 лв.;

- Емил Богомилов Димитров – 1/2 ид. ч. – 1 845 лв.;

- Мариана Кирилова Димитрова – 1/6 ид. ч. – 615 лв.

За сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2975.3:

- Мария Петрова Колева – за 21 кв. м – 6 442 лв.;

- Емил Богомилов Димитров – 3/4 от 18 кв. м – 4 141.50 лв.

- Мариана Кирилова Димитрова – 1/4 от 18 кв. м – 1 380.50 лв.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

                                                          /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

17.01.2019