Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор - клон II по ул. „Емилиян Станев“ - I етап - от ул. „Акад. Вера Мутафчиева“ до ул. „Асен Йорданов“, район „Триадица”, гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост СЪОБЩАВАМ, че са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев“ – I етап – от ул. „Акад. Вера Мутафчиева“ до ул. „Асен Йорданов“, район „Триадица”, гр. София, съгласно действащ ПУП на м. „Дървеница“, одобрен със Заповед № РД-09-50-401/11.04.2007 г. на главния архитект на гр. София, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-5/11.01.2019 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1778 – незастроен, с площ 32 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.979, съгласно скица проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

2. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-12/11.01.2019 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1792 – незастроен, с площ 40 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1105, съгласно скица проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица ” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


 

04.02.2019