Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Улица по о.т.131 – о.т.129а – о.т.129 – о.т.128 – о.т.127 – о.т.125 – о.т.137 – о.т.136 – о.т.135, обслужваща кв. 26, кв. 27 и кв. 35", местност ж.к. „Левски – зона В“, район „Подуяне“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Улица по о.т.131 – о.т.129а – о.т.129 – о.т.128 – о.т.127 – о.т.125 – о.т.137 – о.т.136 – о.т.135, обслужваща кв. 26, кв. 27 и кв. 35", местност ж.к. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, съгласно действащ ПУП на местност „Левски – зона В“, гр. София, одобрен с Решение № 121, т. 2 от Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, както следва:

Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-103/20.09.2018 г. на кмета на Столична община на 2/3 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.609.799, (застроен), с площ за отчуждаване 23 кв. м и 1/2 ид. ч. от попадащата в ПИ част от сграда с проектен идентификатор 68134.609.798.2 с площ 9 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.431 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, отреден за обект – публична общинска собственост.

Собственичката на 1/3 ид. ч. от поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.799 и 1/2 ид. ч. от попадащата в ПИ част от сграда с проектен идентификатор 68134.609.798.2, а именно Павлина Руменова Николова, не е намерена на настоящия и постоянен адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                           /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

 

           
     
 
   

 

 
 

 

 

 

07.01.2019