Столична община обявява предоставяне на възмездно право на ползване на прогнозни количества маркирана дървесина, общинска собственост, на териториите на Държавно горско стопанство София и Държавно ловно стопанство Витиня, в района на дейност на Регионална дирекция по горите София

Столична община,
 

На основание разпоредбите на чл. 53, ал. 2, т. 3 от Закона за горите, чл. 80, ал. 2, т. 3 и във връзка с чл.87 б ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите и заповед № РД 09 443/ 18.03.2010 г. на Столична община обявява  предоставяне на възмездно право на ползване на прогнозни количества маркирана дървесина, общинска собственост, на териториите на Държавно горско стопанство София и Държавно ловно стопанство Витиня, в района на дейност на Регионална дирекция по горите София.

Конкурсът ще се проведе от 10.00 часа на 12.05.2010 г. в сградата на Столична община гр. София, ул. ”Московска” № 33.

Конкурсните документи се закупуват в ОП ”УОЗГ” с адрес: гр. София, ул ”Петко Каравелов” № 5 от 28.04.2010 г. до 10.05.2010 г. между 9.00 и 16.00 ч. срещу 6.00 лева без ДДС за всеки отделен обект.

Оглед на обектите се извършва от 9.00 часа до 15.00 часа от 28.04.2010 г. до 10.05.2010 г. след закупуване на конкурсна документация, по предварителна заявка и с превоз на кандидата.

Гаранциите се представят във вид на парична сума, по обекти, както следва:

  • за участие – парична сума, в размер, посочен в таблицата за всеки обект,по набирателна сметка на

BG 17 SOMB 91303312875001,
BIC SOMBBGSF
при „Общинска банка” АД клон Врабча в срок до 16.00 часа на 10.05.2010 г.

  • за изпълнение – 10% от стойността на договора по набирателна сметка

BG 17 SOMB 91303312875001,
BIC SOMBBGSF
при „Общиска банка” АД клон Врабча в срок до три дни от влизане в сила на заповедта за класиране.

Срокът за депозиране на офертите – 16.00 часа на 11.05.2010 г.в деловодството на СО с адрес: гр.София, ул. „Московска” № 33.

Повторен конкурс ще се проведе на 01.06.2010 г. на същото място и в същия начален час.

Документи за повторния конкурс ще се продават и оглед на обектите се извършва от 9.00 до 16.00 часа от 17.05.2010 г. до 27.05.2010 г.

Офертите за повторния конкурс се депозират до 16.00 часа на 28.05.2010 г.

За информация: Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори", тел.: 952-50-83.

Таблица

04.05.2010