Столична община обявява подбор на кандидати за длъжността УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

Подбор на кандидати за длъжността УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област при следните условия:

Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър;
 • Управленски опит: минимум 1 година;
 • Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове: или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.

Допълнителна квалификация:

 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задължения п отговорности:

 • Планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ
 • Контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините
 • Координира и контролира работата по разпространението на информация и документи
 • Контактува с представители на медиите
 • Отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.

Провеждане на подбора:

Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник. Конкурсът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю. До участие в интервю се допускат само лица, представили следните документи:

 • професионална автобиография на български, в Europass формат;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Срок на договора: Срочен трудов договор по заместване.

Брутна заплата: 3255 лв. (три хиляди двеста петдесет и пет лв.), вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски.

Място за подаване на документите: гр. София, ул. "Московска” № 33, деловодство в Столична община.

За контакти: тел. 02/9041335.

Срок за подаване на документи: 21.03.2022 г. до 17:30 ч. включително.

Списъкът на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на официалната страница на Столична община и на Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС: www.eufunds.bg.

04.03.2022