Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2020 г. в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” (обявено класиране на участниците)

Публикувано на 30.04.2020 г.

Договор № СОА20-ДГ56-329/27.04.2020 г., сключен между Столична община и „ВДК-ЛЕС“ ЕООД. за изпълнение на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2020 г., в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София


Публикувано на 21.04.2020 г.

Протокол  № СОА20-РД91-83/2/16.04.2020 г. от проведен открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2020 г. в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на Заповед № СОА20-РД09-1402/26.02.2020 г.


Публикувано на 20.03.2020 г.

Протокол № СОА20-РД91-83-[1]/19.03.2020 г. от проведен открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2020 г. в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на Заповед № СОА20-РД09-1402/26.02.2020 г.

Заповед № СОА20-РД09-1524/19.03.2020 г. за обявяване класирането на участниците
 


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 87 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. и Решение № 158 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г. на Столичния общински съвет

Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2020 г., в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на Заповед № СОА20-РД09-1402/26.02.2020 г.

Приложения:

 

 

26.02.2020