Столична община обявява отчуждаване на ПИ във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – 1 етап – ул. „Антон Кецкаров“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на м. „Модерно предградие“, одобрен със Заповед № РД-09-50-337/23.06.1997 г. на главния архитект на София и Заповед № РД-09-50-414/23.07.1998 г. на главния архитект на София – за ОФГ, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС, във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – I етап – ул. „Антон Кецкаров“, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2822.2821 (незастроен), с площ 13 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.258 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 288,60 лв. (двеста осемдесет и осем лева и 60 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Миладин Станиславов Миладинов – 1/2 ид. ч. – 144,30 лв.
– Ветка Станиславова Зарева – 1/2 ид. ч. – 144,30 лв.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2720 (незастроен), с площ 64 кв. м, представляващ реална част от ПИ идентификатор 68134.2822.692 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 1869,82 лв. (хиляда осемстотин шестдесет и девет лева и 82 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Светлозар Иванов Григоров – 1/2 ид. ч. – 934,91 лв.
– Лидия Александрова Колева – 1/6 ид. ч. – 311,64 лв.
– Александър Александров Григоров – 1/6 ид. ч. – 311,63 лв.
– Тошка Христова Григорова – 1/6 ид. ч. – 311,64 лв.

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2724 (незастроен), с площ 11 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.697 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 234,96 лв. (двеста тридесет и четири лева и 96 ст.), собственост на Боян Георгиев Ненков.

4. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2738 (незастроен), с площ 11 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.708 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 234,96 лв. (двеста тридесет и четири лева и 96 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Елза Георгиева Владимирова – 1/2 ид. ч. – 117,48 лв.
– Ангелина Георгиева Пашалийска – 1/2 ид. ч. – 117,48 лв.

5. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2740 (незастроен), с площ 11 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.709 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 234,96 лв. (двеста тридесет и четири лева и 96 ст.), неустановен собственик.

6. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2742 (застроен), с площ 12 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2743.3, с площ 28 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.716 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 256,32 лв. (двеста петдесет и шест лева и 32 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Людмил Богданов Найденов – 2/3 ид. ч. – 170,88 лв.
– Теофил Богданов Найденов – 1/3 ид. ч. – 85,44 лв.

7. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2744 (застроен), с площ 8 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2745.4, с площ 35 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.717 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 170,88 лв. (сто и седемдесет лева и 88 ст.), собственост на Лидия Георгиева Виткова.

8. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2718 (незастроен), с площ 9 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.726 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 240,30 лв. (двеста и четиридесет лева и 30 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Димитър Михайлов Гошев – 1/2 ид. ч. – 120,15 лв.
– Петя Асенова Гергова – Гошева – 1/2 ид. ч. – 120,15 лв.

9. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2694 (застроен), с площ 36 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2695.4, с площ 22 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2695.6, с площ 25 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2695.3, с площ 19 кв. м, и ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2779 (застроен), с площ 3 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2695.5, с площ 6 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2695.7, с площ 2 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.740 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 993,94 лв. (деветстотин деветдесет и три лева и 94 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Станачко Стоядинов Михайлов – 7/8 ид. ч. – 869,70 лв.
– Станка Стоядинова Кръстева – 1/8 ид. ч. – 124,24 лв.

10. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2617 (застроен), с площ 17 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2616.2, с площ 34 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2616.1, с площ 51 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.750 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 363,12 лв. (триста шестдесет и три лева и 12 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Елица Николаева Георгиева – 1/3 ид. ч. – 121,04 лв.
– Боянка Първанова Илиева – 1/12 ид. ч. – 30,26 лв.
– Стефка Първанова Георгиева – 1/12 ид. ч. – 30,26 лв.
– Неустановен собственик – 1/2 ид. ч. – 181,56 лв.

11. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2613 (застроен), с площ 30 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2612.3, с площ 19 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.22.751 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 979,00 лв. (деветстотин седемдесет и девет лева), собственост на Емил Маринков Начков.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

02.07.2020