Столична община обявява отчуждаване на части от поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: ,,Изграждане на ул. "Митрополит Серафим Сливенски“ от о.т. 148 през о.т. 152-165-166 до о.т. 167 и от о.т. 148 през о.т. 136-126-109 до о.т. 104 и о.т. 148 през о.т. 139-125 до о.т. 137, район "Младост“, гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е
 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост
 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила регулационен план на местност "Младост 1“, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45/29.07.2009 г. на Столичен общински съвет, във връзка с реализиране на: "Изграждане на ул. "Митрополит Серафим Сливенски“ от о.т. 148 през о.т. 152-165-166 до о.т. 167 и от о.т. 148 през о.т. 136-126-109 до о.т. 104 и о.т. 148 през о.т. 139-125 до о.т. 137, район "Младост“, гр. София, както следва:

1. Проектен имот с идентификатор 68134.4082.6490 (незастроен), с площ от 211 кв. м по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4082.180, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 15 149,80 лв. (петнадесет хиляди сто четиридесет и девет лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Младен  Младенов – 1/2 ид. ч. – 7 574,90 лв.
– Крум  Младенов – 1/2 ид. ч. – 7 574,90 лв.

2. Проектен имот с идентификатор 68134.4082.6492 (незастроен), с площ от 209 кв. м по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4082.181, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 15 006,20 лв. (петнадесет хиляди и шест лева и 20 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Димитър  Терзиев – 1/2 ид. ч. – 7 503,10 лв.
– Екатерина  Терзиева – 1/2 ид. ч. – 7 503,10 лв.

3. Проектен имот с идентификатор 68134.4082.6497 (незастроен), с площ от 79 кв. м. по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4082.208, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 5 672,20 лв. (пет хиляди шестстотин седемдесет и два лева и 20 ст.), собственост на Иван Иванов.

4. Проектен имот с идентификатор 68134.4082.6498 (незастроен), с площ от 146 кв. м. по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4082.223, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 10 482,80 лв. (десет хиляди четиристотин осемдесет и два лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Веле Донков – 1/2 ид. ч. – 5 241,40 лв.
– Васил  Донков – 1/4 ид. ч. – 2 620,70 лв.
– Цветелина  Донкова – 1/4 ид. ч. – 2 620,70 лв.

5. Проектен имот с идентификатор 68134.4082.6510 (застроен), с площ от 153 кв. м по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4082.814, и сграда с проектен идентификатор 68134.4082.6513.2, с площ от 10 кв. м, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на Ид на АГКК, сума за обезщетение 17 432,30 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и два лева и 30 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– ,,Мания Билд“ ООД – 8/17 ид. ч. – 4 629,98 лв.
– ЧЕЗ Разпределение България – за сграда с проектен идентификатор  68134.4082.6513.2, с площ от 10 кв. м – 7 593,60 лв.
– Неустановен собственик – 9/17 ид. ч. – 5 208,72 лв.

6. Проектен имот с идентификатор 68134.4082.6511 (незастроен), с площ от 39 кв. м по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4082.6452, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 800,20 лв. (две хиляди и осемстотин лева и 20 ст.), собственост на ,,Арт Декор 2004“ ООД.

7. Проектен имот с идентификатор 68134.4082.6512 (незастроен), с площ от 10 кв. м по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4082.6452, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 718,00 лв. (седемстотин и осемнадесет лева и 00 ст.), собственост на ,,Арт Декор 2004“ ООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

15.09.2021