Столична община обявява отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализиране на: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. "Хижите” до "Софийски околовръстен път“, р-н "Лозенец“ – поетапно"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ улично-регулационен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, ЧЗРП за м. ,,Витоша – ВЕЦ Симеоново“, кв. 98, одобрен с Решение № 14 по Протокол № 14 от 24.07.2000 г., м. ,,Кръстова вада“ и м. ,,Южен парк – IV ч.“, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г., за поправка на ЯФГ, Решение № 294 по Протокол № 53/17.05.2018 г. за поправка на ОФГ на СОС, ИПРЗ одобрено със Заповед № РА50-757/14.11.2017 г. на главния архитект на София за кв. 120, м. ,,Витоша – ВЕЦ Симеоново“ и кв. 139, м. ,,Кръстова вада“, ЧЗРП одобрено със Заповед № РД-09-50-189/16.05.1996 г. на главния архитект на София за кв. 120, м . ,,Витоша – ВЕЦ Симеоново“, ИПРЗ одобрено със Заповед № РД-09-50-934/26.07.2007 г. на главния архитект на София, ИПР за кв.139, одобрено с Решение № 432 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г. на СОС, м. ,,Кръстова вада“, ИПУР между о.т. 601-а до о.т. 663, м. ,,Кръстова вада“, одобрени със Заповед № РА50-667/26.08.2020 г. на главния архитект на София, във връзка с реализиране на: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. ,,Хижите” до ,,Софийски околовръстен път“, р-н ,,Лозенец“ – поетапно, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.3319 (незастроен), с площ от 31 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 3 031,49 лв. (три хиляди тридесет и един лева и 49 ст.), собственост на ,,БГ РЕЙ“ ЕООД.

2. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.3320 (незастроен), с площ от 172 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 16 819,88 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин и деветнадесет лева и 88 ст.), собственост на ,,БГ РЕЙ“ ЕООД.

3. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.3321 (незастроен), с площ от 35 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 3 422,65 лв. (три хиляди четиристотин двадесет и два лева и 65 ст.), собственост на ,,БГ РЕЙ“ ЕООД.

4. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.904.3455 (незастроен), с площ от 1026 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 200 849,76 лв. (двеста хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и 76 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– ,,Ъпскейл Естейтс“ ЕООД – 938/982 ид. ч. – 191 850,37 лв.
– Неустановен собственик за 44 кв. м – 44/982 ид. ч. – 8 999.39 лв.

5. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.287 (незастроен), с площ от 83 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.1539 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 16 248,08 лв. (шестнадесет хиляди двеста четиридесет и осем лева и 08 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Ефросина Нишанян – 1/2 ид. ч. – 8 124,05 лв.
– Стоянка Кръстева – 1/6 ид. ч. – 2 708,01 лв.
– Петър Вучков – 1/6 ид. ч. – 2 708,01 лв.
– Валентина Димитрова – 1/6 ид. ч. – 2 708,01 лв.

6. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.288 (незастроен), с площ от 116 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.1540 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 22 708,16 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин и осем лева и 16 ст.), собственост на Валентина Димитрова.

7. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.289 (незастроен), с площ от 108 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.2861 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 21 142,08 лв. (двадесет и една хиляди сто четиридесет и два лева и 08 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Иван Лозанов – 1/2 ид. ч. – 10 571, 04 лв.
– Лозан Лозанов – 1/2 ид. ч. – 10 571,04 лв.

8. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.290 (незастроен), с площ от 35 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.2862 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 6 851,60 лв. (шест хиляди осемстотин петдесет и един лева и 60 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Свилен Такев – 1/2 ид. ч. – 3 425,80 лв.
– Любомир Такев  – 1/2 ид. ч. – 3 425,80 лв.

9. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.291 (незастроен), с площ от 241 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.2876 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 47 178,16 лв. (четиридесет и седем хиляди сто седемдесет и осем лева и 16 ст.), собственост на Живко Тенев.

10. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.292 (незастроен), с площ от 157 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.12 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 30 734,32 лв. (тридесет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и 32 ст.), собственост на Йорданка Павлова

11. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.293 (незастроен), с площ от 200 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.33 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 39 152,00 лв. (тридесет и девет хиляди сто петдесет и два лева), разпределена на собствениците, както следва:
– Марийка Поибренска – 1/2 ид. ч. – 19 576,00 лв.
– Лиляна Кюркчиева  – 1/2 ид. ч. – 19 576,00 лв.

12. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.294 (незастроен), с площ от 68 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.1612 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменение от 05.08.2008 г. на началника на СГКК, район ,,Лозенец“, сума за обезщетение 13 311,68 лв. (тринадесет хиляди триста и единадесет лева и 68 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Димитър Варадинов – 1/2 ид. ч. – 6 655,84 лв.
– Иван Ангьозов  – 1/2 ид. ч. – 6 655,84 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

 

 

20.07.2021