Столична община обявява отчуждаване на части от поземлени имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа, кв. "Модерно предградие", район „Връбница“ – по ул. "Старата църква", гр. София

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа, кв. "Модерно предградие", район „Връбница“ – по ул. "Старата църква", гр. София, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА21-РД40-83/28.04.2021 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2627 (незастроен), с площ 22 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.744 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за 16 кв. м от собствеността на поземления имот.
2. Заповед за отчуждаване № СОА21-РД40-80/28.04.2021 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2772 (незастроен), с площ 12 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.694 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собствеността на поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница" за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:.....П.....
                  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

24.08.2021