Столична община обявява отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализиране на: „Участък от улица от о.т. 240 – о.т. 241А между кв. 63В и кв. 9, м. „Хаджи Димитър – част" – за отчуждаване на част от ПИ № 68134.600.569", район "Подуяне"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план на м. „Хаджи Димитър – част", одобрен с Решение № 271 по Протокол № 40/30.05.2013 г. на СОС и действащ ПРЗ за кв. 9 на м. „Хаджи Димитър", одобрен със Заповед № РА50- 505/02.07.2019 г. на главния архитект на Столична община, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Участък от улица от о.т. 240 – о.т. 241А между кв. 63В и кв. 9, м. „Хаджи Димитър – част" – за отчуждаване на част от ПИ № 68134.600.569" – публична общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.600.2218 (незастроен), с площ от 163 кв. м, съгласно скица – проект № 15-131555/10.02.2021 г., издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.600.569 по КККР на район „Подуяне", одобрени със Заповед № РД-18- 4/20.04.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетяване 21527 лева, разпределена на собствениците, както следва:

1. „Буларгохим" ЕООД – 14176/18176 идеални части – 16 789 лева;
2. „Кей ес пропърти 18" ООД – 4000/18176 идеални части – 4 737 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА...........П............
                                        /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


 
10.08.2021