Столична община обявява отчуждаване на поземлен имот във връзка с обект: „Изграждане на ул. „3-та" – етап 2 в участъка от о.т. 191 до о.т. 101, между кв. 30 и кв. 48, м. „Малинова долина“ 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост –„Изграждане на ул. „3-та" – етап 2 в участъка от о.т. 191 до о.т. 101, между кв. 30 и кв. 48, м. „Малинова долина“ 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски“, гр. София, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план – ПРЗ, одобрен с Решение № 696 по Протокол № 114/19.07.2007 г. на СОС и Решение № 851 по Протокол № 117/13.09.2007 г. на СОС за поправка на ОФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, а именно:

ПИ с идентификатор 68134.1608.4 (незастроен), с площ 160 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на ИД на АГКК и Заповед № 18-5510/22.06.2020 г. за последно изменение на КККР, издадена от началник на СГКК – София, сума за обезщетение – 15 538,08 лева, разпределена на собствениците, както следва:

- Веселина Михайлова – 1/2 ид.ч. – 7 769,04 лв.;
- Боряна  Димитрова – 1/4 ид.ч. – 3 884,52 лв.;
- Валентин  Георгиев – 1/4 ид.ч. – 3 884,52 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Студентски", за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:……П……
                                  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

10.08.2021