Столична община обявява отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев", в участъка от бул. „Черни връх" до ул. „Сребърна" и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков" до бул. „Симеоновско шосе" - поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов" до „Симеоновско шосе" р-н „Лозенец"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона За общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед ЗА отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев", в участъка от бул. „Черни връх" до ул. „Сребърна" и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков" до бул. „Симеоновско шосе" - поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов" до „Симеоновско шосе" р-н „Лозенец", гр. София, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА21-РД40-117/29.07.2021 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ] с проектен идентификатор 68134.903.117 /незастроен/, с площ 9 кв. м, съгласно скица - проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.3362 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18- 739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК (последно изменение Заповед № 18-9689-13.11.2018 г. на началника на СГКК - София). Липсват данни относно правото на собственост върху поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец" 3а поставяне на определено 3а целта място в сградата на съответния район.

07.09.2021