Столична община обявява отчуждаване на ПИ във връзка с реализиране на обект: "Изграждане на "Източна тангента" – I етап, в участъка от бул. "Владимир Вазов" до "Северна скоростна тангента"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Изграждане на Източна тангента – I етап, в участъка от бул. "Владимир Вазов" до "Северна скоростна тангента" за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила план за регулация на м. "Левски – Зона Г", одобрен с Решение № 4 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС и ИПР на м. "Източна тангента и прилежащи територии” от "Северната скоростна тангента" до бул. "Ботевградско шосе", части от м. "Левски Зона Г", м. "Левски Зона В", м. 'Триъгълника – Ботевградско шосе", м. "Ботевградско шосе – рамка", м. "Летищен комплекс – София", одобрено с Решение № 45 по Протокол № 4/03.12.2015 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

ПИ с идентификатор 68134.8636.80 (незастроен), с площ 2 651 кв. м, район "Кремиковци". Сумата за обезщетение е 503,69 лв., определена на следните съсобственици:

Пламен Викентиев Викентиев
Николай Викентиев Викентиев
Димитър Иванов Денчев
Петя Димитрова Господинова
Николинка Николова Ангелова
Гинка Стоянова Кирова
Варадин Стоянов Варадинов

ПИ с проектен идентификатор 68134.632.157 (незастроен), с площ 43 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.632.3, район "Подуяне". Сумата за обезщетение е 9,03 лв., разпределена на следните съсобственици:

Василка Стоянова Братоева – 1/18 ид. ч. – 0,50 лв.
Тодор Стоянов Коцев – 1/18 ид. ч. – 0,50 лв.
Цветанка Стоянова Павлова – 1/18 ид. ч. – 0,50 лв.
Валентина Димитрова Спасова – 1/144 ид. ч. – 0,06 лв.
Диана Спасова Спасова-Маринова – 1/144 ид. ч. – 0,06 лв.
Десислава Спасова Спасова – 1/144 ид. ч. – 0,06 лв.
Любомир Данчов Павлов – 1/48 ид. ч. – 0,19 лв.
Валентин Павлов Павлов – 1/48 ид. ч. – 0,19 лв.
Снежа Павлова Йорданова – 1/48 ид. ч. – 0,19 лв.
Зоя Любенова Китова – 1/48 ид. ч. – 0,19 лв.
Валентин Любомиров Спасов – 1/48 ид. ч. – 0,19 лв.
Симеон Спасов Павлов – 1/24 ид. ч. – 0,38 лв.
Ивайло Петров Михайлов – 1/24 ид. ч. – 0,38 лв.
Биляна Петрова Михайлова – 1/24 ид. ч. – 0,38 лв.
Николай Стефанов Момчилов – 1/48 ид. ч. – 0,19 лв.
Виолин Стефанов Момчилов – 1/48 ид. ч. – 0,19 лв.
Нели Найчова Санкова – 1/24 ид. ч. – 0,38 лв.
Искра Траянова Тасева – 1/24 ид. ч. – 0,38 лв.
Стефка Димитрова Иванова – 1/24 ид. ч. – 0,38 лв.
Деянка Димитрова Добрева – 1/24 ид. ч. – 0,38 лв.
Едита Димитрова Петкова – 1/24 ид. ч. – 0,38 лв.
Георги Рангелов Павлов – 1/12 ид. ч. – 0,74 лв.
Нели Рангелова Ангелова – 1/12 ид. ч. – 0,74 лв.
Василка Иванова Ангелова – 1/12 ид. ч. – 0,75 лв.
Светла Върбанова Кръстанова – 1/36 ид. ч. – 0,25 лв.
Ваня Кирилова Кръстанова – 1/36 ид. ч. – 0,25 лв.
Весела Кирилова Спасова – 1/36 ид. ч. – 0,25 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Кремиковци" и кмета на район "Подуяне", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

21.07.2020