Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Изграждане на бул. "Тодор Каблешков" в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно", район "Триадица"ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Тодор Каблешков" в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно", а именно:

Заповед № СОА21-РД40-35/13.02.2021 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1007.234 (незастроен), с площ 278 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Николай Илиев и Стефка Илиева – 1/2 ид. ч. в режим на СИО и Георги  Джалев и Златка Джалева – 1/2 ид. ч. в режим на СИО.

Заповед № СОА20-РД40-59/13.02.2021 г., изменена със Заповед № СОА21-РД40-93/04.06.2021 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.2249 (незастроен), с площ 3 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.28 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на: спор за собственост между Жива Фикова, Мирна Алкалай, Андреа Алкалай, Вера Въжарова, Константин Въжаров, Иван Въжаров, Мария Каназирска, Неделя Шишкова и Иван Жиров.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                            /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

20.09.2021