Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти в обхвата на обект: ,,Ул. „Самоковско шосе“ от бул. „Копенхаген“ до СОП – поетапно – ПИ, попадащи в западен тротоар и ул. „Павел Красов“, район „Младост“, гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: ,,Ул. „Самоковско шосе“ от бул. „Копенхаген“ до СОП – поетапно – ПИ, попадащи в западен тротоар и ул. „Павел Красов“, район „Младост“, гр. София, както следва:

   1. Заповед за отчуждаване № СОА22-РД40-17/04.03.2022 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4085.232 (незастроен), с площ 57 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4085.9479 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК. Собственикът ТД „ДИНАМИК ТРЕЙДИНГ“ ООД не е намерено на предоставения за кореспонденция адрес.
   2. Заповед за отчуждаване № СОА22-РД40-18/04.03.2022 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4085.234 (незастроен), с площ 86 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4085.1449 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК. Собственикът ТД „ДИНАМИК ТРЕЙДИНГ“ ООД не е намерено на предоставения за кореспонденция адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:     

                                                            (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

01.06.2022