Столична община обявява отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и във връзка с реализация на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади – запад", район "Витоша"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади – запад", район "Витоша", съгласно влязъл в сила регулационен план на м. "Манастирски ливади – запад", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, както следва:

1. Заповед № СОА21-РД40-184/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1932.1284 (незастроен), с площ за отчуждаване 182 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Родопски извор", район "Витоша". Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

2. Заповед № СОА21-РД40-169/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с идентификатор 68134.1933.9072 (незастроен), с площ за отчуждаване 242 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК (Заповед № 18-391-12.01.2021 г. – последно изменение на КККР, засягащо поземления имот), находящ се в гр. София, ул. "Българска легия" № 24, район "Витоша". Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ от 231 кв. м.

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Витоша" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                     /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

05.04.2022