Столична община обявява процедура по отчуждаване на недвижими имоти в р-н "Красно село", попадащи в улица – публична общинска собственост, в обхвата на обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“, съгласно действащ план за регулация и застрояване на кв. 1, м. „Хиподрума“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улица –публична общинска собственост, в обхвата на обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“, съгласно действащ план за регулация и застрояване на кв. 1, м. „Хиподрума“, одобрен с Решение № 64 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС, гр. София, и действащ план за регулация на м. „Лагера“, одобрен с Решение № 108 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС, както следва:

1. Заповед № СОА19-РД40-30/09.04.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.327 (застроен), с площ за отчуждаване 217 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с идентификатор 68134.201.327.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Гебедже“ № 1. Ваньо Петров Иванов – съсобственик в отчуждавания имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес.

2. Заповед № СОА19-РД40-27/09.04.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.337 (застроен), с площ за отчуждаване 443 кв. м, заедно с находящите се в имота сгради с идентификатори: 68134.201.337.1 с площ 85 кв. м, 68134.201.337.2 с площ 63 кв. м, 68134.201.337.3, 68134.201.337.4, 68134.201.337.5 и 68134.201.337.6 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 8. Петя Божидарова Пенчева – съсобственик в отчуждавания имот, не е намерена на настоящия и постоянния ѝ адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се постави на таблото за обявления на Столична община, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Красно село” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.
 


 

05.06.2019