Столична община обявява отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Улица – тупик от о.т. 2а до о.т. 2е, кв. 7а, вилна зона „Косанин дол“, район „Панчарево“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Улица – тупик от о.т. 2а до о.т. 2е, кв. 7а, вилна зона „Косанин дол“, район „Панчарево“ – гр. София, а именно Заповед № СОА22-РД40-96/31.05.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 04234.6944.3108 (незастроен), с площ от 143 кв. м, съгласно скица – проект, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 04234.6944.36 по КККР на район „Панчарево“, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственикът на имота не е установен.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

27.06.2022