Столичната община уведомява за издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, съгласно влязъл в сила план за регулация на м....

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, съгласно влязъл в сила план за регулация на м. "ж.к. Обеля 2, кв. 25а – стар", одобрен с Решение № 38 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и ИПР за кв. 50, одобрено със Заповед № РД-09-165/ 28.04.2006 г. на кмета на район "Връбница", а именно:

Заповед № СОА22-РД40-127/23.09.2022 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2818.4707 (незастроен), с площ 184 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2818.915, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район "Връбница". Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ от 124 кв. м.

 

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Връбница" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

26.10.2022