Столична община обявява процедура по отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улица – публична общинска собственост, в обхвата на обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“, съгласно действащ ПРЗ на кв. 1, м. „Хиподрума“ и действащ ПЗ на м. „Лагера“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улица – публична общинска собственост, в обхвата на обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“, съгласно действащ план за регулация и застрояване на кв. 1, м. „Хиподрума“, одобрен с Решение № 64 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС, гр. София, и действащ план за регулация на м. „Лагера“, одобрен с Решение № 108 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС, както следва:

1. Заповед № СОА19-РД40-49/19.04.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.201.419 (незастроен), с площ за отчуждаване 181 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.201.324 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 16. Собственикът на имота Динора Петрова Кандиларова не е намерена на постоянния ѝ адрес, а настоящият ѝ в САЩ е неизвестен.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се постави на таблото за обявления на Столична община, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Красно село” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:     

                                                            (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

28.06.2019