Столична община обявява отчуждаване на имоти във връзка с обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади – запад", район "Витоша"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади – запад", район "Витоша", съгласно влязъл в сила регулационен план на м. "Манастирски ливади – запад", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на Главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, както следва:

  1. Заповед № СОА21-РД40-172/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1933.9053 (незастроен), с площ за отчуждаване 29 кв. м., съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1098 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Родопски извор" 85-A, район "Витоша". Собственик на имота – Христо Вълчанов Вълчанов;
  2. Заповед № СОА21-РД40-173/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1933.9050 (незастроен), с площ за отчуждаване 94 кв. м., съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.2004 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Иван Сусанин" № 58, район "Витоша". Собственици на имота – Георги Крумов Ранчев; Адриана Георгиева Самарджиева; Габриела Робертова Колева и Виктор Роберт Пирана;
  3. Заповед № СОА21-РД40-177/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1932.2506 (незастроен), с площ за отчуждаване 10 кв. м., съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.911 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Иван Сусанин" № 47-А, район "Витоша". Собственици на имота – Иванка Григорова Алексиева; Весела Божидарова Алексиева; Боян Божидаров Алексиев.
  4. Заповед № СОА21-РД40-187/23.11.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1933.9067 (незастроен), с площ за отчуждаване 91 кв. м., съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1419 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Родопски извор", район "Витоша". Собственик на имота – Юлия Василева Дарашка.

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Витоша" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

 

20.05.2022