Столична община обявява отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализиране на обект: „Улица от о.т. 600 дo о.т. 610А, м. "Малинова долина – Герена", с. Бистрица, район "Панчарево"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 oт Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ план за регулация – м. в.з. „Малинова долина – Герена", одобрена със Заповед № РД-50-09-376/20.08.1993 г. на гл. архитект на гр. София, ИПР на м. в.з. „Малинова долина – Герена", одобрено с Решение № 889 по Протокол № 119/28.09.2007 г. и ИПР на м. в.з. „Малинова долина – Герена", одобрено с Решение № 111 по Протокол № 6/14.01.2016 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Улица  от  о.т. 600 дo о.т. 610А, м. "Малинова долина – Герена", с. Бистрица, район "Панчарево", гр. София, както следва:

1. ПИ с идентификатор 04234.6905.3316 (незастроен), с площ 898 кв. м, сума за обезщетение 168 824 лв. (сто шестдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и четири лева). Имотът е собственост на „Фиорд консулт" ЕООД.

2. ПИ с проектен идентификатор 04234.6905.3330 (незастроен), с площ 77 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6905.3318, сума за обезщетение 14 476 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева). Имотът е собственост на „Фиорд консулт" ЕООД.

3. ПИ с проектен идентификатор 04234.6901.1953 (незастроен), с площ 38 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6901.1780, сума за обезщетение 7 144 лв. (седем хиляди сто четиридесет и четири лева), разпределена на собствениците, както следва:
- Валентина  Галатинска – 1/2 ид. ч. – 3 572 лв.
- Красимир Галатински – 1/2 ид. ч. – 3 572 лв.

4. ПИ с проектен идентификатор 04234.6901.1951 (незастроен), с площ 5 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6901.1779, сума за обезщетение 940 лв. (деветстотин и четиридесет лева), разпределена на собствениците, както следва:
- Валентина Галатинска – 1/2 ид. ч. – 470 лв.
- Красимир Галатински – 1/2 ид. ч. – 470 лв.

5. ПИ с проектен идентификатор 04234.6901.1955 (незастроен), с площ 59 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6901.868 сума за обезщетение 11 092 лв. (единадесет хиляди и деветдесет и два лева). Собственик на имота: спор за собственост между Борислав Сарандев и Йордан Йорданов.

6. ПИ с проектен идентификатор 04234.6905.3343 (незастроен), с площ 34 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6905.1665, сума за обезщетение 6 392 лв. (шест хиляди триста деветдесет и два лева). Собственик на имота: „Блек Сий Пропъртис" ЕООД.

7. ПИ с проектен идентификатор 04234.6905.3341 (незастроен), с площ 178 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6905.1663, сума за обезщетение 33 464 лв. (тридесет и три хиляди четиристотин шестдесет и четири лева). Собственик на имота: „Блек Сий Пропъртис" ЕООД.

8. ПИ с проектен идентификатор 04234.6905.3339 (незастроен), с площ 1 441 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6905.1661, сума за обезщетение 270 908 лв. (двеста и седемдесет хиляди деветстотин и осем лева). Собственик на имота: „Блек Сий Пропъртис" ЕООД.

9. ПИ с проектен идентификатор 04234.6905.3345 (незастроен), с площ 24 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6905.1667, сума за обезщетение 4 512 лв. (четири хиляди петстотин и дванадесет лева). Собственик на имота: „Блек Сий Пропъртис" ЕООД.

10. ПИ с проектен идентификатор 04234.6905.3344 (незастроен), с площ 469 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6905.1666, сума за обезщетение 88 172 лв. (осемдесет и осем хиляди сто седемдесет и два лева). Собственик на имота: „Блек Сий Пропъртис" ЕООД.

11. ПИ с проектен идентификатор 04234.6905.3336 (незастроен), с площ 40 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04234.6905.3349, сума за обезщетение 7 520 лв. (седем хиляди петстотин и двадесет лева). Собственик на имота: неустановен.

12. ПИ с проектен идентификатор 04234.6905.3333 (незастроен), с площ 72 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор04234.6905.1663, сума за обезщетение 12 536 лв. (дванадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева). Собственик на имота: „Блек Сий Пропъртис" ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Панчарево", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА…..П….
                              /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

24.06.2021