Столична община обявява отчуждаване на имот във връзка с обект: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев", в участъка между ул. „Обиколна" и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари", район „Искър"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев", в участъка между ул. „Обиколна" и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари", район „Искър", гр. София, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА22-РД40-26/13.03.2022 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1504.2710 (незастроен), с площ 1 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1504.1422 по КККР. Липсват данни относно правото на собственост върху поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Искър" за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                              /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

05.04.2022