Столична община обявява обществено обсъждане на: "Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ -II – 811 – „за апартаментен хотел, търговски и спортен комплекс“ (ПИ с идентификатор 68134.1006.1723 по КККР на район „Триадица“), кв. 40, м. „Манастирски ливади-изток“ и изменение по план на улична регулация (ИПУР) от о.т. 211 до о.т. 173,...


Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-2499/27.09.2021 г. е издадена Заповед № РТР22-РД56-4/г./07.01.2022 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ -II – 811 – „за апартаментен хотел, търговски и спортен комплекс“ (ПИ с идентификатор 68134.1006.1723 по КККР на район „Триадица“), кв. 40, м. „Манастирски ливади-изток“ и изменение по план на улична регулация (ИПУР) от о.т. 211 до о.т. 173, район „Триадица“.
Представянето на проекта ще се проведе на 20.01.2022 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 15.02.2022 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

 

Приложение:

Заповед № РТР22-РД56-4/07.01.2022 г. на кмета на район на „Триадица“

11.01.2022