Столична община обявява обществено обсъждане на Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София – актуализация 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА

Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София – актуализация 2019 г.

Столична община уведомява всички заинтересовани страни, че е изготвен Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София – актуализация 2019 г.

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда на 20.01.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Столична община, с адрес гр. София, ул. „Париж“ № 1, ще се проведе обществено обсъждане на изготвения Проект на План за действие.

Документът е на разположение на заинтересованите лица и организации  всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в сградата на Столична община, ул. „Париж“ № 5, стая 205, и е публикуван на електронната страница на общинската администрация.

Всички предложения, становища и бележки към проекта на документа, предмет на общественото обсъждане, се предоставят в писмена форма в Столична община на адрес: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33, не по-късно от 7 дни след датата на провеждане на общественото обсъждане.


Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София – актуализация 2019 г.

11.12.2019