Столична община обявява обезсилена заповед за отчуждаване на реална част от ПИ с пл. № 1550, отреден за улица между кв. 19, 20, 25, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново", район „Лозенец“, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 29, ал. 8 от ЗОС във връзка с § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС е издадена Заповед СОА19-РД40-80/17.06.2019 г. на кмета на Столична община, с която е обезсилена Заповед за отчуждаване № РД-40-20/13.07.2010 г. на кмета на Столична община на реална част от ПИ с пл. № 1550, отреден за улица между кв. 19, 20, 25, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново", район „Лозенец“, гр. София, с площ на частта 1 160 кв. м, при граници по скица: североизток – кв. 19, юг – улица, запад – кв. 25 и кв. 20, север – улица, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план.
Собственикът Младен Димитров Божилов не е намерен на настоящия и постоянния му адрес на територията на Република България
.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.


 

02.08.2019