Столична община обявява публично оповестен конкурс № 7-СО-2022 за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Младост“

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

на основание чл. 7, ал. 2, изр. второ във вр. с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 113, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 28, ал. 1 – 3, чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, във вр. с чл. 31, ал. 2, във вр. с чл. 32 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, в изпълнение на влязло в сила Решение № 177 на Столичния общински съвет от 24.03.2022 година, по Протокол № 50, Столична община открива публично оповестен конкурс № 7-СО-2022 учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху, частна общинска собственост, при следните условия:

Предмет на конкурса:

Предмет на настоящия конкурс е провеждане на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за върху следния недвижим имот – публична общинска собственост находящ се в гр. София, район „Младост“, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 2153/27.11.2015 година, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4084.9395, с площ 18 355 кв. м, съгласно скица № 15-282357/06.07.2015 г. на СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на изп. директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-1187/07.08.2013 г. на началника на СГКК. Имотът попада в УПИ I – „за спорт и озеленяване”, кв. 39, местност „Горубляне“, съгласно ПУП, одобрен със Заповеди №№ РД-09-50-481/23.09.1994 г., РД-09-50-48/04.03.1996 г.; РД-09-50-348/02.08.1996 г.; РД-09-50-256/06.06.2000 г. на главния архитект на Столична община, за изграждане на обект за спортни дейности.         

Условия на конкурса – за изграждане на обект за спортни дейности.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.           

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до изтичане на срока за подаване на оферти от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа  на ул.  “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес. 

Срок за подаване на първа офертадо 20.06.2022 г.

Срок за подаване на оферти – до два месеца от оповестяване на първото офертно предложение.

 

          Забележка: Първото подадено офертно предложение се публикува на електронната страница на Столична община и на съответната районна администрация, в чийто район е разположен спортният обект, в 7-дневен срок от неговото постъпване.

 

 

18.05.2022