Столична община обявява конкурс за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект (кафене) на ет. 5 от административна сграда на Столична община, находяща се на ул. „Московска” № 33

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

 

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект (кафене) на ет. 5 от административна сграда на Столична община, находяща се на ул. „Московска” № 33, състоящ се от едно помещение с площ 22,80 кв. м.

За имота е съставен Акт за общинска собственост № 1096 от 14.03.2013 г., вписан в служба по вписванията с peг. № 12128, акт № 2, том XXIX.

Срокът за отдаване под наем на обекта е 5 (пет) години.

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО, е 230 лева без ДДС (двеста и тридесет) лева без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за кафене.

Допълнителни конкурсни условия:
- Работното време на обекта да бъде съобразено с работното време на столичната общинска администрация, а именно: 7:30 до 19:30 часа, като по преценка на Наемател работното време на обекта може да е и с по-кратка продължителност;
- В обекта да се предлагат готови пакетирани салати.

Гаранцията за участие е в размер на 230 лева без ДДС (двеста и тридесет) лева без ДДС.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 03.08.2020 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая № 204 на същия адрес.
Срок за подаване на оферти: до 03.08.2020 г. до 17:00 часа.
Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 04.08.2020 г. от 10:00 часа на ул. „Париж” № 3, зала № 109 на първи етаж.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа участниците в конкурса могат да получат на следния адрес: ул. „Париж" № 3, партерен етаж, стая № 4, тел. 02/9377374, 02/9377548.

25.06.2020