Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в град Москва, Руска Федерация, и представляващ нежилищно помещение – туристически офис

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА

 

Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на партерен етаж в сградата на ул. „Большая Дмитровка“, дом 8/1, строение 5, град Москва, Руска Федерация, и представляващ нежилищно помещение с кадастрален номер 77:01:0001042:1413 и застроена площ 173,50 кв. м.

Срокът за отдаване под наем на имота е 5 (пет) години.

Началната месечна конкурсна цена е в общ размер от 13 456,00 (тринадесет хиляди четиристотин петдесет и шест) лева без ДДС, но не по-малко от левовата равностойност на 6 880,00 (шест хиляди осемстотин и осемдесет) евро, без ДДС.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Спечелилият конкурса участник се задължава:

1. Да запази функцията на туристически офис за обекта.

2. Да заплаща в срок дължимите от Столична община годишен данък и такса смет за помещението, а така също и аренда за земята, такси за поддръжката на сградата, както и всички други дължими такси съобразно законодателството  на Русия и гр. Москва.

3. Да застрахова имота в полза на СО, за реалната му стойност, както и да заплащат всички консумативи за поддържането му.

4. В срок от 45 дни да подаде документи за търговска регистрация в гр. Москва, както и всякакви други регистрации, изискуеми съобразно законодателството на Русия и гр. Москва.

5. Да презентира и популяризира дестинация София и България и да предлага български туристически продукт, в който присъства и дестинация София.

6. Да предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на туризма за срока на договора малка част, с площ до 10 кв. м от имота, при заплащане от страна на Министерството на всички консумативи за ползването на съответната част от имота.

7. Да ползва общинския имот с грижата на добър стопанин, в т. ч. за дейности, които не накърняват добрите нрави, не застрашават сградата от повреждане и за които имат съответните разрешения, като се задължава да заплаща всички глоби, санкции и обезщетения, които се дължат за неправомерно извършване на търговската дейност и/или ползване на обекта в нарушение на руското законодателство.

8. Всички преустройства съобразно начина на ползване и бъдещото предназначение на имота се правят след получаване на предварително писмено съгласие  от страна на СО и при спазване на изискванията на законодателството на Русия и гр. Москва, като са за сметка на наемателя, в това число глобите и санкциите за неправомерното им извършване.

Допълнителни условия на конкурса:

1. Кандидат за участие в конкурса може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице и техни обединения.

2. Кандидатите за участие в конкурса да нямат непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични държавни или общински задължения за данъци, такси, мита, наеми, глоби, лихви и задължителни осигурителни вноски, в т.ч. други задължения към Столична община.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – внесена в размер на 13 456,00 (тринадесет хиляди четиристотин петдесет и шест) лева без ДДС, но не по-малко от левовата равностойност на 6 880,00 (шест хиляди осемстотин и осемдесет) евро, без ДДС.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 04.03.2020 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа  на ул.  „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти до 04.03.2020 г. до 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 05.03.2020 г. от 10:00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж, стая 7, стая 4 тел. 02/9377311, 02/9377548.

29.01.2020