Столична община обявява издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с обект: „Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе“, в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на м. жк. „Обеля 2“, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2012 г. на СОС и подробен устройствен план на м. бул. "Ломско шосе“, одобрен със Заповед № РД-09-50-629/29.11.1994 г. на главния архитект на София, действащ ПРЗ на кв. 5 на м. бул. "Ломско шосе“ и ИПР, одобрени със Заповед № РД-09-50-475/09.05.2005 г. на главния архитект на София, действащ ПРЗ на кв. 5 на м. „Ломско шосе“, одобрен със Заповед № РД-09-50-928/26.07.2007 г. на главния архитект на София, ИПР одобрено със Заповед № РД-09-50-151/11.02.2008 г. на главния архитект на София, за предстояща процедура по отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе“, в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“, гр. София, както следва:

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.318 (незастроен), с площ 63 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.277 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 4 831 лв. (четири хиляди осемстотин тридесет и един лева), разпределени на собствениците, както следва:
1. Георги  Венков   – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
2. Теменуга Петрова  – 4/1728 ид. ч.   – 11,18 лв.
3. Стойне Милев – 8/1728 ид. ч.   – 22,37 лв.
4. Зорка Божилова   – 6/1728 ид. ч.   – 16,77 лв.
5. Румен Божилов   – 6/1728 ид. ч.   – 16,77 лв.
6. Георги Кирилов   – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
7. Николай  Кирилов   – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
8. Ангел  Вучев    – 3/1728 ид. ч.   –   8,39 лв.
9. Виолета  Вучева   – 3/1728 ид. ч.   –   8,39 лв.
10. Емилия  Вучева  – 3/1728 ид. ч.   –   8,39 лв.
11. Росица  Вучева   – 3/1728 ид. ч.   –   8,39 лв.
12. Цветанка  Славкова – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
13. Тодорка Александрова  – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
14. Атанас  Вучев – 18/1728 ид. ч. – 50,32 лв.
15. Александър Вучев  – 6/1728 ид. ч.   – 16,77 лв.
16. Гроздан Вучев – 6/1728 ид. ч.   – 16,77 лв.
17. Иванка Вучева – 6/1728 ид. ч.   – 16,77 лв.
18. Филка  Вучева – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
19. Румяна Иванова   – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
20. Лидия  Иванова   – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
21. Лилия Иванова   – 12/1728 ид. ч. – 33,55 лв.
22. Райка  Ангелова   – 24/1728 ид. ч. – 67,10 лв.
23. Катя Павлова – 24/1728 ид. ч. – 67,10 лв.
24. Йордан Вучев – 72/1728 ид. ч. – 201,29 лв.
25. Ирина Дренкова   – 36/1728 ид. ч. – 100,65 лв.
26. Лилия Статева – 36/1728 ид. ч. – 100,65 лв.
27. Йорданка Миленкова  – 113/432 ид. ч. – 1 263,66 лв.
28. Васил Василев – 113/432 ид. ч. – 1 263,66 лв.
29. Красимир Василев   – 113/432 ид. ч. – 1 263,66 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3188 (застроен), с площ 435 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3188.1, с площ 64 кв. м съгласно  скица – проект за изменение на КККР, както и находящи се в имота сграда с условен индекс „МС“ със застроена площ 118 кв. м, сграда с условен индекс „МГ“ със застроена площ 45 кв. м и сграда с условен индекс „МЖ“ със застроена площ 55 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 36 203 лв. (тридесет и шест хиляди двеста и три лева), собственост на Елена Славчева  и Методи Славчев в режим на СИО.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

    

30.10.2020