Столична община обявява издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. „Д-р Борис Вълчев” от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни връх“, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. „Д-р Борис Вълчев” от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни връх“, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”, а именно:

Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-91/30.09.2020 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2588 (незастроен), с площ 89 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.939 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-84/30.09.2020 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) проектен идентификатор 68134.1007.2598 (незастроен), с площ 204 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1867 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Липсват данни за собственика на 85 кв. м от отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

18.12.2020