Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищен комплекс „Камбаните”, в район „Панчарево”, с възложител „ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение: Изграждане на жилищен комплекс „Камбаните”, в поземлен имот с идентификатор 04234.6904.115, село Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София,1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

03.06.2021