Столична община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Ул. "Самоковско шосе" от бул. "Копенхаген" до СОП – поетапно – ПИ, попадащи в западен тротоар и ул. "Павел Красов", район "Младост"

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 6 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Ул. "Самоковско шосе" от бул. "Копенхаген" до СОП – поетапно – ПИ, попадащи в западен тротоар и ул. "Павел Красов", гр. София:

СОА22-РД40-15/04.03.2022 г.
СОА22-РД40-16/04.03.2022 г.
СОА22-РД40-17/04.03.2022 г.
СОА22-РД40-18/04.03.2022 г.
СОА22-РД40-19/04.03.2022 г.
СОА22-РД40-20/04.03.2022 г.

15.03.2022