Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-31/28.03.2022 г. на кмета на Столична община, с която се поправя фактическа грешка в Заповед № СОА22-РД40-21/10.03.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот и попадаща в имота сграда, във връзка с обект: ”Трасе на Главен канализационен колектор – клон ІІ по ул. ”Емилиян Станев” до ул. „Борис Вълчев“, район “Триадица“

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1659 (застроен) и част от попадаща в имота сграда, както и последваща заповед на кмета на СО на основание чл. 62, ал. 2 от АПК за отстраняване на допусната фактическа грешка в предходната заповед при изписване името на един от собствениците, във връзка с обект: ”Трасе на Главен канализационен колектор – клон ІІ по ул. ”Емилиян Станев” до ул. „Борис Вълчев“, район “Триадица“.

Заповед № СОА22-РД40-21/10.03.2022 г.

Заповед № СОА22-РД40-31/28.03.2022 г.

 

 

05.04.2022