Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД54-1/28.03.2022 г. на кмета на Столична община, с която не е уважено искането за отмяна на Заповед № СОА18-РД40-7/25.04.2018 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект – публична общинска собственост: „Улица – тупик", от о.т. 1466 до о.т. 1466, кв. 103г", м. ж.к. „Овча купел – I част", район „Овча купел"

На основание чл. 21, ал. 4 от АПК във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА22-РД54-1/28.03.2022 г. на кмета на Столична община, с която не е уважено искането за отмяна на Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-7/25.04.2018 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4333.395 (незастроен) с площ 113 м2, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.735 съгласно скица – проект за изменение на КККР  (одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК) за м. ж.к. „Овча купел – I част", район „Овча купел", предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост,  попадащ в обхвата на „Улица – тупик", от о.т. 1466 до о.т. 1466, кв. 103г в м. ж.к. „Овча купел – I част", район „Овча купел" (въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-09-50-256/16.09.2002 г. и Заповед № РД-09-50-587/21.04.2008 г. на главния архитект на град София).

Заповед № СОА22-РД54-1/28.03.2022 г.


 
05.04.2022