Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-108/11.07.2022 г. на кмета на Столична община за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА22-РД40-69/19.05.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул....

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлен имот с идентификатор 68134.4092.3368 (незастроен), находящ се в р-н „Младост“ по плана на гр. София, както и последваща заповед на кмета на СО на основание чл. 62, ал. 2 от АПК за отстраняване на допусната фактическа грешка в предходната заповед при изписване на определеното парично обезщетение на правоимащите, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост".

СОА22-РД40-108/11.07.2022 г.

28.07.2022