Съобщение за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения – Цел на заявеното използване на водите – „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“

 

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1 т. 2, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, Заявление вх. № РР-02-394/17.11.2020 г. за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения № 11591280/08.07.2020 г., придружено с изискващите документи по изпълнение на условията на разрешителното и обосновка за исканото изменение на разрешителното в частта Цел на заявеното използване на водите „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“.

21.12.2020