Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества във водно тяло „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина“

 

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 ог Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 ог Закона за водите (ЗВ), и постъпило Заявление с вх. № РР-02-281/12.08.2020 г. за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води № 11590554/12.10.2010 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното. С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00O00N030 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл. 79а, ал. 2, във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, поради което на основание чл. 75 от ЗВ се прави следното съобщение.

22.12.2020