Столична община открива публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, в район „Овча купел“, находящ се на ул. „Драгоман“ – за построяване на сграда

 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 553 по Протокол № 37, т. 25 от 09.09.2021 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 2-СО-2022 за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:

Предмет на настоящия конкурс е учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 4056 от 22.02.2019 г. на район „Овча купел“, вписан в Службата по вписвания в том LХІІ, № 108, вх. рег. № 25453/25.04.2019 г., имотна партида 611500 с идентификатор 68134.4337.480, с площ 803,00 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, за който е отреден УПИ Х-856, кв. 24 с площ 782,00 кв. м, местност „Овча купел – актуализация“, находящ се на ул. „Драгоман“ съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. и Решение № 24 по Протокол № 36 от 15.04.2002 г. на Столичен общински съвет, за построяване на сграда с обща площ (подземна и надземна), съгласно параметрите на действащия подробен устройствен план, около 821,10 кв. м, с начално обезщетение не по-малко от 27,79% от общата площ на бъдещата сграда и не по-малко от 228,18 кв. м, съответстващо на определената от сертифициран оценител пазарна оценка на правото на строеж, в размер на 243 703,00 (двеста четиридесет и три хиляди седемстотин и три) лева без ДДС.

2. Условия на конкурса:

2.1. Заплащането на определената цена на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение, съобразно достигнатия в конкурса процент, но не по-нисък от 27,79 % от общата РЗП на бъдещата сграда, като бъде предоставен на Столична община напълно завършен самостоятелен обект, заемащ целия първи (партерен) етаж (с изключение на общите части на сградата), с предназначение на обекта „филиал на детско заведение – детска ясла“ за нуждите на Детска градина № 161 „Ласка“ и с площ на обекта не по-малка от 228,18 кв. м.

Забележка: При техническа невъзможност с инвестиционния проект, самостоятелното помещение да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, за разликата да се направи доплащане от спечелилия конкурса участник, по актуална пазарна цена на правото на строеж, определена от сертифициран оценител и не по-ниска от 296,80 лева на кв. м, без ДДС.

2.2. Сградата, предмет на настоящия конкурс, да бъде завършена в цялост в следните срокове:

2.2.1. Проектна фаза: Срокът за проектиране е до 7 месеца, като същият започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Овча купел“.

В посочения срок следва да се изготви идеен и технически проект по всички части. В срока влиза и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект преди входиране на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.

* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.

2.2.2  Срок за извършване на строителството: до 24 (двадесет и четири) месеца.

* Срокът за завършване на обектите с удостоверение за въвеждане в експлоатация да не е повече от три години от сключване на договора за учредяване на право на строеж.

2.3. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект във фаза „технически проект” по всички части и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.

2.4. Суперфициарът за своя сметка да построи сградата съгласно одобрения инвестиционен проект и в степен на завършеност по Българския държавен стандарт (БДС).

3. Гаранцията за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

Гаранцията за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF в Общинска банка, клон „Врабча”. 

В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса 2-СО-2022.

4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 02.03.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10"00 до 12.00 часа на ул.  „Париж“ 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

6. Срок за подаване на оферти – до 02.03.2022 г. до 17:00 часа.

7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 04.03.2022 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

27.01.2022