Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура за периода 2013-2016 г.

Уважаеми съграждани, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура за периода 2013-2016 година, който се допълва от два проекта в процес на изпълнение от Столична община: 

• Размерът на дългосрочния дълг, който Столична Община има намерение да поеме, е до 50 000 000 евро. 
• Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка. 
• Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична Община. 
• Няма предвидено обезпечение по дълга. 

В Столична община е изготвенa програма за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура за периода 2013-2016 година. Програмата обхваща основни обекти на транспортната инфраструктура, които трябва да бъдат изградени или рехабилитирани в рамките на четири годишeн период с различни източници на финансиране. Взети са под внимание: 

- Предстоящето изграждане на разклонения на съществуващата метромрежа и строителството на третата линия на метрото; 
- Зоните за въздействие, съгласно приетия Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР); 
- Основни улици и булеварди, нуждаещи се от цялостна рехабилитация и реконструкция; 
- Групи вътрешно квартални улици, за чието изграждане, или основен ремонт, са изработени работни проекти; 
- Обекти, елемент на базовата транспортна инфраструктура – ключови пробиви и разширения на основни пътни артерии и пътни възли, осигуряващи безконфликтно движение на автомобилните потоци по основни направления; 
- Програмата за развитие на мрежата от вело трасета. 

Разработеният многокомпонентен интегриран проект ще доведе до изграждането на нови обекти на транспортната инфраструктура, довършване на започнати преди години разширения и реконструкции на булеварди, както и трайно подобряване на експлоатационното състояние на основни градски артерии. Предвидена е цялостна рехабилитация, обхващаща освен пътните платна също и пешеходните зони и уличното осветление по тяхното протежение. 

Проектът засяга основно първостепенната улична мрежа на града, по която се движат превозни средства на обществения градски транспорт, както и основни автомобилни потоци. Част от предложените за рехабилитация и реконструкция пътни артерии осигуряват връзката на града с транс-европейската магистрална мрежа и достъп до европейските транспортни коридори. 

Индикативната стойност на дейностите по проекта възлиза на стойност 200 млн. лв. Проведени са предварителни разговори с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) за осигуряване на част от финансирането на проекта. В свое писмо банката изразява принципното си желание и интерес да съфинансира проекта в размер до 50% прогнозните разходи. Предложеният проект за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура за периода 2013-2016 година се допълва от два проекта в процес на изпълнение от Столична община: 

1. Проект за интегриран градски транспорт финансиран в размер на 62,624 млн. eвро. Проектът е финансиран с безвъзмездни средства от оперативна програма 'Регионално развитие' на Европейския Съюз в размер на 42,5 млн. евро, средства от държавния бюджет в размер на 7,5 млн. евро и заем от Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в размер на до 6,9 млн. евро. Заемът от ЕБВР е със срок на погасяване от 13 години при 3 години гратисен период, като се извършват 20 равни вноски на шестмесечие. За обезпечение по заема е създадена сметка за обслужване на дълга, която се захранва със средства 90 дни преди изплащане на вноската към ЕБВР. Проектът включва няколко компонента, които обхващат ключови елементи на столичната система за градски транспорт: (i) закупуването на нови тролейбуси; (ii) изграждането на нова трамвайна линия до кв. „Дървеница”; (iii) реконструирането на трамвайната линия по бул. „България”; (iv) въвеждане на интелигентна и адаптивна система за управление на трафика и; (v) информационни табла, предоставящи информация на пътниците в реално време на спирките на градския транспорт. 

2. Проект за изграждане на електронна система за таксуване в градския транспорт. Проектът се изпълнява от Центъра за градска мобилност ЕАД (100 % собственост на Столична Община) и се финансира със заем от ЕБВР. Заемът е в размер на до 7 млн. евро при срок на погасяване от 9 години, като се извършват 18 равни вноски на шестмесечие. Столична община предоставя гаранция за заема съгласно чл. 40 и следващите от Закона за общинския дълг. В изпълнение на разпоредбата на чл.15 от Закона за общинския дълг с настоящата покана за обсъждане оповестяваме публично проекта, който ще бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг. 

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.02.2013г. от 10.00 ч. в зала номер 5 на Столична община, ул. “Московска” №33. 

Място и време за запознаване с документацията: - Столична община, ул.”Будапеща”№17, стая №609 г-жа Катя Стойкова – от 9.00 часа до 17.00 часа

17.02.2013