Столична община кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проект за реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“

Столична община подаде в Министерство на труда и социалната политика проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане. Общата стойност на проекта е в размер на 59 811,16 лв. с ДДС, от които 50 000 лв. от Фонд „Социална закрила“ и 9 811,16 лв. от бюджета на общината.

Проектното предложение предвижда извършване на текущ ремонт, включващ следните дейности: подмяна на подовата настилка в кухненския блок; полагане на нова винилова облицовка в помещенията на кухненския блок; доставка и монтаж на LED осветление; ремонт и подмяна на електрическо табло и електрически контакти; подмяна на санитарен фаянс и др.

Към настоящия момент в кухненския блок в район „Илинден“ се приготвя храна за 240 потребители от седем столични района: „Сердика“, „Надежда“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Възраждане“, „Красна поляна“ и „Илинден“.

С реализирането на проекта ще се подобри материалната база в кухнята в район „Илинден“ и ще се приведе в съответствие с всички съвременни стандарти и критерии за предоставяне на социални услуги. Ще се подобрят условията на работа в кухненската база чрез създаване на оптимални условия за функциониране.

Проектът ще създаде възможност за увеличаване капациета на кухненския блок за приготвяне на храна за 270 лица.

08.04.2021