Проект „Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор“ (BeSMART), финансиран по Програма „Хоризонт 2020“

 

СЪОБЩЕНИЕ

Проведе се форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“

 

На 29.11.2021 г. се проведе форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“ в рамките на проект BeSMART. В контекста на подготовката на оперативните програми в следващия програмен период и внасянето на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия форумът бе посветен на политиките на специализираните фондове и на вече съществуващите банкови продукти в подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Участие взеха представители на проектните партньори от АУЕР, Столична община и Община Габрово, Българска стопанска камара, Камара на строителите в България, УАСГ, "Еконолер България", Алианс за енергийна ефективност, Национален доверителен екофонд, ЕкоЕнергия и ЕнЕфект, както и представители на общини, финансови институции, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи.

В рамките на форума бе обсъдено актуално състояние на пазара за финансиране на енергийна ефективност и възобновяеми източници в България и бяха разгледани успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти. В допълнение бяха представени политиките и актуалните продукти на водещи търговски банки, предлагащи решения за зелени ипотеки, инвестиции в зелена енергия и електромобилност, както и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни жилищни сгради.


ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ИНОВАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СГРАДНИЯ СЕКТОР“ (BESMART)
От началото на месец май 2021 г. Столична община изпълнява проект „Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор“ (BeSMART), финансиран по Програма „Хоризонт 2020“, в партньорство с Агенция за устойчиво енергийно развитие; Община Габрово, Национален доверителен екофонд; Университет по архитектура, строителство и геодезия; Камара на строителите в България; Българска стопанска камара; Алианс за енергийна ефективност; „Еконолер Ес Ей“ ЕООД; Фондация „Център за енергийна ефективност Енефект“ и Общинска мрежа за енергийна ефективност Екоенергия.

Проектът цели да създаде постоянен дискусионен форум за обсъждане, подкрепа и внедряване на нови бизнес модели и използване на инвестиционни възможности за повишаване на енергийната ефективност в сградите и увеличаване на дела на възобновяема енергия.

Проектът обхваща 4 приоритетни области, а именно:

  1. Основно енергийно обновяване на съществуващи частни и обществени сгради и при възможност постигане на нива на енергийно потребление максимално близко до нула;
  2. Модернизация на обществената инфраструктура, включително улично осветление, централно отопление и транспортни системи;
  3. Интегриране на възобновяеми енергийни източници в проекти за енергийна ефективност.
  4. Проекти за енергийна ефективност в промишлеността и МСП.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Актуална информация за напредъка по проекта е достъпна на официалната страница на проекта: https://www.besmartproject.net/

15.10.2021