Столичната община и Софийският университет ще въведат екологичен мониторинг чрез заснемане с безпилотни летателни системи

"Планираме още тази есен за предстоящия отоплителен сезон да въведем пилотно в най-замърсените квартали и дистанционен екологичен мониторинг, което означава заснемане с безпилотни летателни системи, по-известни като дронове и сензори, с които ще можем да наблюдаваме и изследваме местата със замърсяване. Целта е да бъдат предприети превантивни действия и бърза реакция на места с локализирано замърсяване.

Това е съвместен проект, който реализираме със Софийския университет." Това съобщи днес кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на Кръгла маса на тема: „Обединени за по-чист въздух“, която се проведе в парк-музей „Врана“ по инициатива на зам.-кмета по екология на София Десислава Билева. Във форума взеха участие зам.-министърът по околната среда и води Ренета Колева, зам.-кметовете на Бургас и Пловдив – г-жа Весна Балтина, инж. Анести Тимчев, общинските съветници Ани Стойкова, Николай Стойнев.

През миналата година Столичната община изгради кула за противопожарна система за дим и открит огън в район "Красна поляна", която предава към всички камери данни в реално време към Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, за да се предприемат своевременни мерки. В следствие на това констатираните случаи на горене на отпадъци са 7 на брой и в резултат на следенето случаите драстично намаляват.

Доц. д-р Стелян Димитров показа техниката и представи метода, които ще бъде прилаган. Дронът ще бъде съоръжен към системата за качество на атмосферния въздух.

По думите на кмета Фандъкова "подобряването на качеството на атмосферния въздух е ключов приоритет за Столична община, която в последните години провежда последователна, целенасочена и надграждаща политика в тази област. Повече от 10 години, Столична община изпълнява редица мерки за намаляване на емисиите от основните замърсители в изпълнение на програмите за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината.

Отчита устойчива тенденция за подобряването на качеството на въздуха в София. В резултат от комплексното изпълнение на мерките от програмите за качеството на атмосферния въздух се отчита устойчива тенденция за подобряване на въздуха по двата нормативно определени показателя – „брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10“ и  „средногодишна концентрация на ФПЧ10". За трета поредна година продължава положителната тенденция за постигане на съответствие с нормата от 40 µg/m3 за средногодишната концентрация за ФПЧ10.

Можем да отбележим и обстоятелството, че през 2021 г. измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10 от всички градски автоматични станции са по-ниски в сравнение с измерените през 2019 г. и 2020 г.

През последните години една от най-ефективните мерки в сектор битово отопление е подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични уреди, които Столична община изпълнява с проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз. До момента са подадени над 8 900 заявления, сключените договори са над 6500 броя и вече са монтирани над 5 600 нови отоплителни уреда.

"Нова мярка за намаляване на запрашаването на въздуха е облагородяване на междублокови пространства от началото на инициативата до момента са облагородени общо 59 пространства на територията на 20 района. На следващо място, почти 52% от територията на урбанизираното пространство на София е заето от зелени площи. Столична община ежегодно засажда нови дървета в града и изпълнява залесителни дейности в околоградския район, където се засажда „Новата гора“ на София. През последните години увеличаваме засадените дървета, като през 2021 г. засадихме 4167 дървета, – каза кметът Фандъкова. – През 2022 г. инициативата продължава край село Негован, като се планира да бъдат засадени 85 000 широколистни фиданки на 137 декара" – каза също кметът Фандъкова.

Зам.-кметът на София по екология Десислава Билева съобщи, че Столичната община инициира създаването на работна група на ниво Министерски съвет, за да се търсят съвместни решения между местната, изпълнителната, законодателна власт ведно с научните среди за прилагането на мерки, които ще допринесат на национално ниво за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Инициативата бе подкрепена от зам.-министъра на околната среда и водите Ренета Колева.  

30.09.2022