Столична община и ОГФМСП са домакини на делегация от Турция за изпълнението на европейски проект

В периода 01.0. – 05.07.2019 г. Столична община като партньор по проекта „Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна европейска интеграция“, финансиран по Грантовата схема на Програмата за сътрудничество между Република Турция и ЕС, беше домакин на посещението на турска делегация от област Османие.

Визитата имаше за цел 28 души – специалисти и експерти от област Османие, да преминат през обучителен семинар, който да подобри познанията им за европейската интеграция, институциите, структурите и политиките на ЕС, възможностите за подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС, и споделяне опита на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) като успешен финансов инструмент на Столична община. Представени бяха методологията за създаването и работата на Фонда, както и различни инициативи за повишаване на икономическото развитие и създаване на благоприятна среда за функциониране на малките и средни предприятия на територията на Столична община. Особен интерес бе проявен към подкрепата, която Столична община чрез пилотната Програма „Акселератор Стартъп София“ оказва към иновативните, стартиращи и социални предприемачи, както и перспективите за инициирането на подобен финансов инструмент в турски общини и райони.

Проектът цели установяване на устойчиво партньорство между администрациите на област Османие и Столична община и повишаване капацитета на регионалните и местните власти, НПО и академичните среди от област Османие за подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС, на базата на богатия опит на Столична община и ОГФМСП.

Изпълнението на проекта стартира на 15.01.2019 г., като на 24 април т.г. в гр. Адана, Република Турция, представители на ОГФМСП участваха в официалната среща по откриване на инициативата.

08.07.2019